doopviering

 Door de coronamaatregelen worden geen gemeenschappelijke boekjes  gebruikt.  We vragen vriendelijk om het nodige aantal doopvieringen af te printen. Het zijn gemeenschappelijke doopvieringen. Elke familie zit  per bubbel in dezelfde blok. Een mondmasker is verplicht voor wie ouder is dan 12 jaar.

DOOPVIERING

Verwelkoming en gebed

Naamgeving.

Voorganger

Ieder mens mag een naam hebben,

dus ook deze kinderen.

Met welke naam willen jullie dat je kind gekend zal zijn in onze gemeenschap?

Ouders noemen de naam van hun kindje en vertellen ev. over de keuze/betekenis

Voorganger

N…, uit vele namen kozen uw ouders deze naam.

Het wordt jouw eigen naam.

Zo zullen wij je kennen, je roepen en van je houden.

Een naam geeft verbondenheid van mens tot mens.

Een naam:

om je te noemen en te koesteren,

om je te roepen en te doen groeien,

om je te kennen en te beminnen,

omdat je steeds meer jezelf zal worden.

Dat mensen van je mogen houden, onnoemlijk veel…

N…, mag jouw naam geschreven staan in de palm van Gods hand.

Kruisje. (we tekenen de dopelingen met een kruisje en nodigen ouders, daartoe uit)

Voorganger:

N… op je kleine voorhoofd zal ik je een kruisje geven.

Een kruisje van Jezus.

Het nodigt je uit om in dit leven,

dat nog helemaal voor je open ligt,

mee te bouwen aan een mooie toekomst.

Het nodigt je ook uit om anderen bij te staan in hun zoektocht naar geluk.

Opdat je in het leven veel goede mensen mag ontmoeten, teken ik jou:

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 Wij nodigen jullie uit dit gebruik in ere te houden en elke avond aan N… een kruisje te geven.

Lezingen uit de H. Schrift. ev. door iemand uit de familie

Uit het heilig evangelie van Jezus Christus volgens Lucas. (15,4-10)

Er was eens een herder die op een heleboel schapen moest passen. De kudde telde wel honderd dieren. De herder trok iedere dag met zijn schapen naar de grote weide. Daar konden ze naar hartelust grazen. Hij lette goed op hen en telkens weer telde hij ze om te zien of het er nog wel honderd waren. Hij schrok heel erg toen hij er op een keer één miste. Zou hij zich misschien vergist hebben? Weer telde hij. Maar ook dit keer waren het er maar negenennegentig. Er ontbrak er eentje. De herder bedacht zich geen ogenblik en ging meteen op weg om het ene kleine lammetje te zoeken. Steeds verder liep hij van de kudde weg. Telkens riep hij het bij zijn naam. Dan stond het stil en luisterde. Hij moest het vinden voor het donker werd, anders was het verloren. Opeens hoorde hij angstig blaten. Het lammetje was met zijn vacht aan de doornen van een braamstruik blijven hangen. De herder rende naar zijn schaapje toe, bukte zich en tilde het op zijn schouders. Hij droeg het naar de schaapskooi. Daar was het weer veilig en kon het niets meer overkomen.

Woordje door de voorganger.

Bereidheid en belofte

Voorganger

Wij komen nu dicht bij het belangrijkste moment: de doop met water. Maar eerst wil ik jullie vragen jullie bereidheid in een belofte tegenover jullie doop- en petekind uit te spreken.

Ouders:

Wij, ouders van N. …,

willen een goede papa en een lieve mama zijn.

Wij willen je koesteren in onze liefde.

Wij willen je omringen met tederheid en geborgenheid

zodat je kan uitgroeien tot een fijn mens en andere mensen kan liefhebben.

Wij willen je bijstaan, ook als je het moeilijk hebt.

We willen luisteren naar je zorgen en noden, naar alles wat diep in je leeft.

Wij beloven je te helpen bij het kiezen van een eigen weg.

Wij beloven je groot te brengen in de geest van het evangelie.

(hier kunnen ouders eventueel zelf aanvullen…)

Peters en meters:

Niet alleen je ouders maar ook wij, als peter en meter,

willen graag meewerken aan het levensgeluk van ons petekind.

Wij vertegenwoordigen de vele mensen die een rol zullen spelen in je leven.

Daarom willen wij beloven bijzondere belangstelling en zorg aan jou te schenken.

Wij willen van harte meewerken aan jouw levensgeluk, alle dagen van ons leven.

(hier kunnen peters en meters eventueel zelf aanvullen…)

 

Geloofsbelijdenis. samen bidden met ouders, peter en meter

Ik geloof in God als een kracht,

die aan het begin staat van alle leven.

Hij houdt nu nog alles in stand.

 

Ik geloof in Jezus Christus.

Hij is Gods liefde, voor ons nu zichtbaar.

 

Ik geloof in Gods Geest die wij kunnen ervaren

in zoveel mensen en dingen om ons heen.

 

Maar wij geloven ook dat ons leven de moeite waard is,

dat elke mens enig is en heilig en dat wij door onze manier van leven

deze wereld beter zullen maken, naar het voorbeeld van Jezus Christus.

Handoplegging

Doopsel met water.

 Voorganger:

(ouders, meter, peter komen met doopkind naar de doopvont)

ik doop je in de naam van de Vader, die de levensbron is.

in de naam van de Zoon, die de levensweg is.

in de naam van heilige Geest, die de levensadem is.

Zalving met olie.

Doopkleed.

Doopkaars.

Een ouder ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars.

Voorganger:

N., ontvang deze brandende kaars.

Mogen jullie ouders dit licht brandend houden,

opdat Jezus Christus het licht zij in het huis

waar gij woont en vrede brengt in uw leven,

zodat ook gij een licht in de wereld – een vonk van Gods liefde – tussen de mensen mag zijn.

Onze Vadersamen bidden

Voorbeden.

De ouders lezen twee voorbeden die ze kozen of maakten.

Zegening van de zintuigen. (effetagebed)

We zegenen jouw oogjes,

dat je er mensen graag mee mag zien.

We zegenen jouw oortjes, dat je er veel lieve woorden mee mag horen, maar ook het hulpgeroep van mensen die je nodig hebben.

We zegenen jouw mondje, dat je er woorden van hoop, troost en bemoediging mee mag spreken,

dat je de moed hebt de dingen bij hun naam te noemen, dat je taal eerlijk en mild mag zijn.

We zegenen jouw handjes,

dat ze je leren spelen en knuffelen,

dat ze je leren geven en delen, het beste van jezelf,

dat je de hand mag reiken aan iedereen, en omhelzen die je graag ziet.

We zegenen jouw voetjes, opdat ze gaan naar plaatsen waar je verwacht wordt, maar ook naar plaatsen waar je liever niet gaat, maar waar mensen je nodig hebben.

Dat je sporen de wereld mooier maken.

 Toewijding aan Maria: 

Goede God, met Maria danken wij U

omdat Gij ons blij hebt gemaakt

met de komst van ons kindje.

Schenk ons de kracht en de moed

om het groot te brengen met veel geduld.

Laat onze liefde deze taak van dag tot dag nieuw maken zodat ons kindje gelukkig wordt en een bron van vreugde mag zijn voor U en voor ons.

Dit vragen wij U, gesteund door Maria,

de Moeder van Uw Zoon en onze Moeder. Amen.

 

 Zending en zegen.

Na de viering tekenen de ouders, meter en peter het doopregister. De voorganger schrijft dit doopsel in het meegebrachte trouwboekje of op een meegebracht uittreksel van de geboorteakte.

Vanuit de parochie krijgen de dopelingen een ID – kaart van christen mee, te bewaren en mogelijk aan te vullen bij eerste communie, vormsel, huwelijk…

De kaartjes met foto en naam van de dopelingen worden op het prikbord aangebracht.

Met Lichtmis of tijdens het weekend om en bij 2 februari, worden jullie uitgenodigd te danken en Gods zegen te vragen in een gezamenlijke parochieviering met alle dopelingen van het voorbije jaar, eersten communicanten en vormelingen. Dan kunnen jullie het kaartje van het prikbord mee naar huis nemen.