vormselviering 2018

Vormselviering St.Laurentius Oostmalle 14 april 2018

Jaarthema: Beloofd!

 1. OPENING VAN DE DIENST
 2. INTREDEPROCESSIE EN INTREDELIED

Mensen van overal aangewaaid

Vormen hier weer een kring te samen

Vele gezichten, elk zijn verhaal

Is dit maar dromen of horen wij bijeen?

 

Woorden al eeuwenlang doorverteld

Worden opnieuw met kracht geladen.

Spreken en luist’ren, stilte die valt

Voel je Gods adem die door de kilte breekt?

 

 1. VERWELKOMING

 

Catechist: Van harte welkom aan onze vormheer Jos Daems die in naam van de  bisschop 51 jongens en meisjes uit onze gemeenschap wil vormen. Het is een bijzonder gebeuren. Hier en nu mogen wij Gods heilige Geest tastbaar onder ons ervaren.

 

Vormeling: Welkom aan jullie allen. Het is tof dat jullie erbij willen zijn. Vandaag worden wij gevormd met de hulp van Gods heilige Geest, en zijn blij dat de vormheer ons wil zalven met chrisma.

 

Vormeling: Eens, bij ons doopsel, werd een kaars ontstoken aan de paaskaars. De paaskaars brandt ook vandaag. Zij laat zien dat Jezus zelf hier bij ons is. Hij zal het vlammetje van de doop vandaag nog versterken.

 

 1. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER

 

 1. LOFLIED

Alleluia, alleluia,
Voor de Vader, de Zoon en de Geest.
Alleluia, alleluia,
Voor de Vader, de Zoon en de Geest.

Loof de Vader, loof uw God
Uw Schepper is Hij
en Zijn hart volgen wij.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Uw Koning is Hij
en Zijn Rijk bouwen wij.

Eer de Vader, eer de Geest.
Uw trooster is Hij
en zijn licht dragen wij.

 

 1. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER

 

Heer onze God, Gij kent ieder van ons. Gij roept ons bij onze naam en Gij nodigt ons uit om U te volgen. Wij bidden U: doe ons ingaan op uw uitnodiging. Sterk ons met uw heilige Geest en maak dat Hij het licht is op onze weg, vandaag en altijd. Door Christus onze Heer.

Allen:        Amen.

 

 

 1. WOORDDIENST

 

 1. EERSTE SCHRIFTLEZING

Eerste lezing: bewerking van Galaten 5

In zijn brief aan de Galaten vertelt Paulus ons wat de heilige Geest allemaal kan betekenen voor ons. Luister maar even…

Vrienden,

Je bent geroepen om vrije en gelukkige mensen te worden.

Gebruik deze vrijheid echter niet om je eigen zin te doen.

Integendeel, je moet voor elkaar leven, in liefde.

Als je volgens de Geest van Jezus leeft, als je zijn weg wilt gaan,

zul je lief zijn en blij,

zul je goed zijn en geen ruzie maken,

zul je tijd hebben voor de anderen

en vriendelijk voor hen zijn.

Kortom, als je je laat leiden door de Geest van Jezus,

als je zijn weg gaat,

dan zul je niet meer alleen aan jezelf denken,

maar op de eerste plaats aan de anderen.

En je zult trouw blijven, ook als het moeilijk wordt.

Zo spreekt de Heer.

 

 1. TUSSENZANG

Uw koninkrijk zal komen,

’t Land waarvan wij dromen;

Waar ’t heerlijk is om wonen,

Dat geloven wij.

Als je om anderen geeft.

Zachtmoedig en vredevol leeft,

Dan ben je voor mensen present;

Weet dat je steeds welkom bent.

 

Groot ben je, als je vergeeft,

Het voorbeeld van Jezus beleeft

En eerlijk, met kracht en oprecht,

Leugens en onrecht bevecht.

 

 1. AANBRENGEN EVANGELIEBOEK:
 2. EVANGELIE(Joh. 20, 19-23) (uit eerbied voor Gods woord staan we op)

 

Vormheer:     De Heer zal bij u zijn

Allen:        De Heer zal u bewaren

Vormheer:     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Allen:        Lof zij u, Christus!

 In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

 ANTWOORDLIED

Jesus Christ, you are my  life hosanna, alleluia

Jesus Christ, you are my life

You are my life, alleluia

Uw woord is een lamp voor mijn voet

Het is een licht op mijn pad.

Jezus zend uw Geest in ons hart

En maak ons tot Uw Lichaam.

 1. HOMILIE DOOR DE VORMHEER

 III. DOOPBELOFTEN

(per groepje komt een ouder met de doopkaars naar voor en ontsteekt die aan de paaskaars. Alle andere ouders staan op om hun betrokkenheid te tonen.)

Vormeling 1: Jaren geleden waren vader en moeder, peter en meter, erbij toen we gedoopt werden. Wij weten het nog van de foto’s. Vandaag mogen we zelf met die keuze van onze ouders instemmen en “ja” zeggen tegen Jezus.

Vormeling 2: Bij ons doopsel werd de doopkaars aangestoken, teken van licht dat ons zou voorgaan, maar ook teken van het licht dat we voor anderen kunnen zijn.

Vormheer:     Dat licht ontvangen jullie zo dadelijk weer van jullie ouders: het licht dat een vader of moeder van de paaskaars neemt en aan jullie zal doorgeven.

Ouders:    Wij, ouders, zijn fier op onze kinderen, omdat ze vandaag deze stap zetten. Wij verwachten veel van hen. Wij willen hen blijven steunen op hun levensweg, onze hand op hun schouder, in goede en kwade dagen.

(De vormelingen nemen hun doopkaars en staan op. Ze krijgen van de ouder het licht dat wordt doorgegeven. )

 1. GELOOFSBELIJDENIS

Vormheer: Geloof je in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde?

 

Vormelingen: Ja, ik geloof.

 

Vormheer: Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

geboren uit de Maagd Maria,

die geleden heeft, gestorven en begraven is,

die uit de dood is opgestaan

en zit aan Gods rechterhand?

 

Vormelingen: Ja, ik geloof.

 

Vormheer: Geloof je ook in de heilige Geest,

Die Heer is en het leven geeft,

Die vandaag door het sacrament van het vormsel

Jullie met zijn liefde komt bezielen

Zoals eens de apostelen op het pinksterfeest?

 

Vormelingen: Ja, ik geloof.

 

Vormheer: Geloof je in de heilige katholieke kerk,

De gemeenschap van de heiligen,

De vergeving van de zonden,

De verrijzenis van het lichaam

En het eeuwig leven?

 

Vormelingen: Ja ik geloof.

 1. BELOFTE

 Vormheer: Beloof je daarom heel je leven trouw te blijven aan dit geloof

en je in te zetten voor het evangelie van Jezus Christus?

 Vormelingen: Ja, dat beloof ik!

 1. BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP

 Vormheer: Zusters en broeders, dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk.

Ouders, peters en meters, en u allen: deze vormelingen rekenen op u om hen in het geloof voor te gaan. Moge God u daarbij helpen.

Allen: Amen

De vormelingen doven hun kaars.

 1. HANDOPLEGGING EN ZALVING
 2. HANDOPLEGGING

Allen blijven staan. Omdat dit één van de meest heilige momenten is van de dienst, past het om hier te streven naar stilte en aandacht. De vormelingen leggen hun boekjes weg en richten zich naar de vormheer. De vormheer strekt zijn handen uit over de vormelingen en bidt het vormselgebed. De tekst van dit gebed staat vast:

 Vormheer: Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, door de doop uit water en heilige Geest hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt en bevrijd uit de macht van het kwaad. Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van vroomheid en liefde, en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam. Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

Iedereen gaat zitten.

 1. ZALVING
 1. LIED VOOR HET VORMSEL

Heilige Geest kom in ons hart,

Maak van dit feest ook een nieuwe start. (2x)

 De vormelingen komen één voor één bij de vormheer, begeleid door de ouders of door peter en meter. Deze leggen de hand op de schouder van de vormeling. De vormeling zegt duidelijk zijn naam aan de vormheer.

De vormheer zalft de vormeling met chrisma en zegt daarbij:

‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’

De vormeling antwoordt: “AMEN”.

 1. LIED NA HET VORMSEL

Geest van God, Adem van leven,
Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.

Kom, o Geest, kom in ons hart;
Kom, o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar U uit.

Kom, o Geest van heiligheid.
Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde, maak ons één:
Wij zien naar U uit.

Kom, o Geest, houd ons bijeen.
Geest van vuur, brand in ons hart.
Kom, o Geest en maak ons nieuw:
Wij zien naar U uit.

 1. VOORBEDE

Na elke voorbede zingen we:

God van leven en licht maak alles nieuw alleluia,

Vormheer:Bidden wij nu één van geest en één van hart tot God de Vader:

Catechist: Voor deze jongens en meisjes, die vandaag gevormd zijn. Dat zij door deze handoplegging en zalving gesterkt worden om te getuigen van Jezus’ blijde boodschap. Laat ons bidden.

Vormeling: Voor allen die ons voorgaan: ouders, peters en meters, begeleiders in ons leven. Dat zij de kracht ontvangen om zich blijvend in te zetten voor hun taak. Laat ons bidden.

Vormeling: Voor alle mensen in heel de wereld. Om licht en vrede. Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods Rijk. Laat ons bidden.

Vormheer: God, luister naar al deze gebeden. Open onze ogen en verlicht ons op de weg naar uw Rijk van goedheid en liefde. Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

 1. TAFELDIENST
 2. AANBRENGEN VAN DE EUCHARISTISCHE GAVEN

Terwijl de tafel wordt klaar gemaakt, gebeurt de omhaling door volwassenen. Ondertussen zingt de kerk het offerandelied.

 1. OFFERANDELIED

Samen zitten wij aan dezelfde tafel,

Samen eten wij van hetzelfde brood.

Rijken en armen delen met elkander,

Samen dankend onze God.

Samen eten is samen delen, is

leven voor elkaar.

Samen eten is samen leven, is

delen met elkaar.

 

Brood dat alleen gegeten wordt,is

Brood zonder zout,zonder smaak.

Brood dat gebroken, gegeven wordt,is

Brood dat gelukkig maakt.

 

Lachen alleen is huilen alleen, is

eten van droog brood.

Samen huilen is samen lachen, Is

opstaan uit de dood.

 1. GEBED OVER DE GAVEN DOOR DE VORMHEER

Heer, onze God,

in brood en wijn schenkt Gij Jezus aan ons.

Schenk ons ook zijn Geest,

opdat wij worden zoals Hij,

kinderen van het licht voor altijd.

Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

 1. EUCHARISTISCH GEBED DOOR DE VORMHEER

Vormheer: De Heer zij met u.

Allen:        En met uw Geest.

Vormheer: Verheft uw hart.

Allen:        Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Vormheer: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Allen:        Hij is onze dankbaarheid waardig.

De vormheer bidt het groot dankgebed.

Allen:        Heilig, heilig, heilig de Heer de God der hemelse machten

                   Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

                   Hosanna in den hoge.

                   Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

                   Hosanna in den hoge.

Na de instellingswoorden van het Laatste Avondmaal vervolgt de vormheer:

Vormheer: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen:        Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Vervolg groot dankgebed.

 1. ONZEVADER

We reiken elkaar de hand, over de blokken heen om in verbondenheid te bidden het gebed dat we van Jezus kregen.

Allen:       Onze Vader, die in de hemel zijt,

                    uw Naam worde geheiligd.

                   Uw Rijk kome.

                   Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.

                   Geef ons heden ons dagelijks brood.

                   En vergeef ons onze schulden

                   zoals ook wij vergeven

                   aan onze schuldenaren.

                   En breng ons niet in beproeving,

                   maar verlos ons van het kwade.

Vormheer: Verlos ons, Heer, van alle kwaad,

geef vrede in onze dagen;

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

vrij mogen zijn van zonde

en beveiligd tegen alle onrust,

hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

 

Allen:        Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid

                   in eeuwigheid. Amen.

 1. GEBED OM VREDE

Vormheer: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u. Let niet op onze zonden, maar op ons geloof. Vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.

Allen:        Amen.

Vormheer: De vrede van de Heer zij altijd met u.

Allen:        En met uw geest.

De vormelingen wensen die vrede aan hun ouders en komen dan in kring rond het altaar staan voor de communie.

 1. BROODBREKING

Vormheer: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

 

Allen:        Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,

                   maar spreek en ik zal gezond worden.

 

 1. COMMUNIE

De vormelingen ontvangen de communie eerst en gaan meteen terug naar hun plaats. Tijdens de communie is er achtergrondmuziek. Nadien zingt de kerk:

 

 1. COMMUNIELIED

U wil ik danken Heer, met heel mijn hart.

Uw wondere daden wil ik verhalen,

Uw Naam zal ik bezingen

U wil ik danken Heer,

Met heel mijn hart.

In al wat ik ben o Heer,

Verblijdt Gij mij, alleluia.

 

 1. SLOTGEBED DOOR DE VORMHEER

Goede God, wij danken U voor de gaven van uw Geest, voor de liefde die aanstekelijk is als vuur, voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt, voor het licht dat ons de weg wijst naar U en naar onze broeders en zusters. Wij vragen U: blijf ons nabij, al de dagen van ons leven. Door Christus onze Heer.

Allen:        Amen.

 1. ZENDING
 2. WOORDEN VAN DANK
 3. ZENDING EN ZEGEN DOOR DE VORMHEER

Gezalfd met Gods goede Geest door vormheer Jos Daems

Rode groep

Jitte Goetschalckx

Mirthe Herrijgers

Dario Herygers

Sieme Roelen

Cara Verholle

Zhymke Verholle

Tristan Vermonden

Joran Versmissen

 

Groene groep

Franz Belmans

Mathias Clinckers

Jasper Francken

Axl Kapitein

Wout Schellekens

Jenne Van Den Bosch

Jonas Van De Water

Senne Verheyen

 

Blauwe groep

Neel Aernouts

Rune Biesmans

Evelien De Poortere

Ruben De Winter

Warre Kaers

Sky Van Dooren

Pepijn Van Giel

Emiel Vermeire

Nicolas Wouters

 

 

Gele groep

Vic Adams

Lukas Brosens

Joran Daneels

Engida den Hartigh

Matthias Lavrysen

Noor Matheeussen

Stien Remaut

Freek Storms

Marie Van Den Ouweland

 

Oranje groep

Silke Haesen

Loes Mangelschots

Noa Raeves

Liesa Peeters

Hanne Spysschaert

Noor Van Dyck

Noor Vissers

Paarse groep

Stien Geens

Jasmijn Gijsermans

Stef Lippens

Britt Stes

Kaat Van Den Heuvel

Rosie Van Deun

Jolein Van Giel

Yoni Van Steen

Fleur Wuyts

Iris Zelis