vormselviering 2021

Vormselviering St.Laurentius Oostmalle 

 1. OPENING VAN DE DIENST

Tijdens de intredeprocessie zingt de cantor onder muziekbegeleiding:

Heilige Geest kom in ons hart,

Maak van dit feest ook een nieuwe start. (2x)

 

 1. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER

 

In de naam van de vader en de zoon en de heilige Geest.

 

Allen:      Amen

 

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

 

Allen:      En met uw Geest.

 

De vormheer spreekt een korte persoonlijke verwelkoming uit.

 

 1. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER

Laten we het nu stil maken, zo stil mogelijk

om in die stilte, iets te vertellen aan God.

Bidden noemen we dat.

Wat wil jij op dit moment aan God zeggen?

 

Het blijft enige ogenblikken stil. Vervolgens bidt de voorganger:

 

Heer onze God, Gij kent ieder van ons.

Gij roept ons bij onze naam en Gij nodigt ons uit om U te volgen.

Wij bidden U: doe ons ingaan op uw uitnodiging.

Sterk ons met uw heilige Geest

en maak dat Hij het licht is op onze weg, vandaag en altijd.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:      Amen.

Allen gaan zitten.

 

 1. WOORDDIENST

 

 1. ALLELUIA en EVANGELIEVERS

 

Allen staan.

Aan de ambo zingt de cantor met muziekbegeleiding een Alleluia gevolgd door het evangelievers:

Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Het Alleluia wordt herhaald door de cantor.

 

Van bij de eerste aanhef van het ‘Alleluia’ staat de priester op, vraagt de zegen aan de vormheer en neemt hij het evangelieboek.

De misdienaars nemen elk een kandelaar en begeleiden het evangelieboek aan de ambo.

 

 1. EVANGELIE (Joh. 20, 19-23)

 

Terwijl allen staan, richt de priester zich tot de gemeenschap.

De Heer zij met u.

Allen:      En met uw Geest.

 

Patoor:    Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Allen:      Lof zij U, Christus.

Allen maken vervolgens een kruisje op het voorhoofd, de mond en de borst.

De priester leest het evangelie.

 

 1. KORTE HOMILETISCHE BOODSCHAP DOOR DE VORMHEER

Allen zitten.

De cantor zingt onder muziekbegeleiding het lied “Geest van God”

Geest van God, Adem van leven,
Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.

 

Kom, o Geest, kom in ons hart;
Kom, o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar U uit.

 

Kom, o Geest van heiligheid.
Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde, maak ons één:
Wij zien naar U uit.

 

Kom, o Geest, houd ons bijeen.
Geest van vuur, brand in ons hart.
Kom, o Geest en maak ons nieuw:
Wij zien naar U uit.

 

III. DOOPBELOFTEN

 

 1. GELOOFSBELIJDENIS

Allen staan op.

De vormheer richt zich uitdrukkelijk tot de vormelingen die hun geloof belijden.

Jongens en meisjes,

toen jullie gedoopt zijn,

werden jullie opgenomen in de wereldwijde gemeenschap van leerlingen van Jezus.

Vandaag willen we dit bevestigen en nog versterken.

Ik nodig jullie nu uit om plechtig te bevestigen

dat jullie dit willen en dat jullie erin geloven.

 

Geloof je in God, de almachtige Vader, Schepper van   hemel en aarde?

 

Vormelingen:   Ja, ik geloof.

 

Vormheer:       Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze                        Heer, geboren uit de Maagd Maria,

die geleden heeft, gestorven en begraven is,

die uit de dood is opgestaan

en zit aan Gods rechterhand?

 

Vormelingen:   Ja, ik geloof

 

Vormheer:       Geloof je ook in de heilige Geest,

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen

de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven?

 

Vormelingen:   Ja, ik geloof

 

 

 

 

 1. BELOFTE

 

Vormheer:       Beloof je daarom heel je leven trouw te blijven aan dit geloof en je in te zetten voor het evangelie van Jezus Christus?

 

Vormelingen:  Ja, dat beloof ik!

 

 1. BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP

 

Nu richt de vormheer zich tot de ouders en alle aanwezigen.

 

Zusters en broeders, dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk.

Ouders, peters en meters, en u allen:

deze vormelingen rekenen op u om hen in het geloof voor te gaan.

Moge God u daarbij helpen.

 

Allen:              Amen

 

 1. HANDOPLEGGING EN ZALVING

 

 1. HANDOPLEGGING

Allen blijven staan en maken het volledig stil voor het meest heilige moment van de dienst.

De vormheer neemt plaats voor de vormelingen en strekt zijn handen over hen uit en bidt het vormselgebed.

 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,

door de doop uit water en heilige Geest

hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt

en bevrijd uit de macht van het kwaad.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,

de geest van raad en sterkte,

de geest van vroomheid en liefde,

en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:              Amen.

 

Allen zitten.

 

 1. ZALVING

De vormheer neemt de olie van het altaar en neemt beurtelings staande plaats voor elke blok.

De vormelingen gaan beurtelings met hun ouders tot bij de vormheer, startend vanaf de eerste rij, per blok in deze volgorde: blok E, D, C ,B, A, steeds langs rechts opgaan en langs links terug naar de plaats.

De ouders leggen de hand op de schouder van de vormeling.

De vormheer vraagt naar de voornaam en de vormeling antwoordt.

De vormheer zalft de vormeling met chrisma en zegt daarbij:

‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’

De vormeling antwoordt: “AMEN”.

Ondertussen klinkt rustige pianomuziek.

 

 

 

 

 1. DIENST VAN HET GEBED

 

 1. VOORBEDE

De ouder en twee vormelingen die een intentie verwoorden, nemen plaats bij de ambo.

Allen staan.

 

Vormheer:       Bidden wij nu één van geest en één van hart tot God de Vader:

 

Ouder:             We bidden voor onze kinderen die door het sacrament van het doopsel, de eerste communie en het vormsel willen zeggen dat ze Jezus geleidelijk aan beter willen leren kennen en Hem een plaats in hun leven willen geven. Bidden we ook voor onszelf dat we de kracht blijven vinden om onze kinderen die steun te bieden die ze nodig hebben om weerbaar te staan in deze samenleving.

Laten wij bidden.

 

Allen:              Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

 

Vormeling 1:    Laat ons bidden voor alle gezinnen en families, in het bijzonder voor hen die lijden onder verlies, onenigheid of ruzies; dat ze mogen groeien in liefde en elkaar tot steun zijn.

Laten wij bidden.

 

Allen:              Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

 

Vormeling 2:    Voor alle mensen in heel de wereld. Om licht en vrede. Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods Rijk.

Laten wij bidden.

 

Allen:              Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

 

Vanop dezelfde plaats sluit de vormheer biddend af.

 

God, luister naar al deze gebeden.

Open onze ogen en verlicht ons op de weg naar uw Rijk van goedheid en liefde.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:              Amen.

 

 1. ONZEVADER

 

Allen staan op.

 

Bidden we nu in verbondenheid met elkaar en met al onze broeders en zusters in het geloof het gebed dat Jezus zelf heeft geleerd aan zijn leerlingen.

 

Allen:      Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw Naam worde geheiligd

Uw Rijk kome.

Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,

geef genadig vrede in onze dagen;

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

altijd vrij mogen zijn van zonde

en beveiligd tegen alle angst en onrust,

terwijl uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop:

de komst van onze verlosser, Jezus Christus.

 

Allen:      Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

 

 1. SLOTGEBED DOOR DE VORMHEER

 

Goede God,

wij danken U voor dit grote feest

wij danken U voor de gaven van uw Geest,

voor de liefde die aanstekelijk is als vuur,

voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt,

voor het licht dat ons de weg wijst naar U en naar onze broeders en zusters.

Wij vragen U: blijf ons nabij, al de dagen van ons leven.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:      Amen.

 

 1. ZENDING EN ZEGEN DOOR DE VORMHEER

 

Allen staan.

De vormheer spreekt de vormelingen en alle aanwezigen toe van op zijn plaats.

 

De Heer zij met u.

 

Allen:      En met uw Geest.

(onderstaande tekst, of in eigen woorden)

Beste pasgevormde jongens en meisjes,

jullie hebben de heilige Geest ontvangen.

Laat Hem in jullie verder groeien en tot leven komen.

Beste ouders en alle mensen die vandaag hebben meegevierd

wees bewust dat we allen geroepen zijn

dag in dag uit drager te zijn van Gods goede Geest.

Dat Hij ons allen mag geleiden op de weg naar geluk.

Zegene ons de almachtige God

Vader, Zoon en heilige Geest.

 

Allen:      Amen.

 

Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia Alleluia!

 

Allen:      Wij danken God. Alleluia Alleluia!

 

 1. DANKWOORD door de pastoor

In processie gaan allen naar de uitgang.

Ondertussen klinkt met muziekbegeleiding “Laudato si” door de cantor. De vormelingen kunnen in de handen klappen op de maat van het refrein.

 

Laudato si-Zonnelied

Laudato si o mi signore 4x

 

Om de zon, de maan, de sterren.

Om ’t heelal en al de schepselen,

Om de vissen en de bomen,

en om ’t vuur, de waterstromen.

 

Om dit land, om moeder aarde,

die een pracht van bloemen baarde,

die ons voedt met zaad en vruchten,

om de bergen en de luchten.

 

Om de vreugde in het leven,

dat wij U eer mogen geven.

en omdat ons alle dingen

U ter ere steeds doen zingen.

 

Gezalfd met Gods goede Geest door Mgr. Luc Van Looy

Blauwe groep  

Christiaensen Lukas

De Backer Miel

De Vry Lars

Deelen Alec

Deelen Julie

Herrijgers Madieke

Kenis Gust

Mertens Lander

Roelen Nias

 

Gele groep

Afanyi Bianca

Belmans Elena

Geentjens Maxime

Goossens Dominik

Rijsdijk Liv

Van Boxel Lars

Van der Heyden Joy

Van Hullebusch Ella

Van Giel Jonah

 

Groene groep

Aerts Loes

De Bie Jente

Marynissen Lenn

Renders Thiemen

Smits Luka

Van de Velde Mathis

Van den Langenbergh Feel

Vermeiren Mats

 

Rode groep

Adams Amelie

Duchene Emiel

Haesaert Daan

Haesaert Ralf

Van Dael Thalissa

Van Den Ouweland Emiel

Van Dyck Astrid

Van Nuffel Benthe

 

Roze groep

De Bie Nina

De Vry Noor

Huysmans Janne

Rondeaux Chloë

Simons Van Damme Marie

Valgaeren Shana

Valgaeren Shirley

Willemsens Roos

 

Oranje groep

Beckers Marie

Biesmans Kaat

Hendrickx Saar

Jacobs Marie

Van Hecke Flore

Van Hoeck Lenthe

Van Hoeck Toos

Verheyen Lore

 

Paarse groep

De Clerck Senne

Denis Juno

Embrechts Mathis

 

Paarse groep

Sas Leander

Schepers Jinthe

Van Besouw Nanou