vormselviering 2022

Draaiboekje Vormselviering 2022

 1. OPENING VAN DE DIENST

1.INTREDEPROCESSIE allen staan op

De vormelingen halen de vormheer af in de sacristie. Ze vormen een processie met vooraan enkele vormelingen die het evangelieboek, het chrisma, de doopkaars, het doopwater en een bloemetje dragen. Dan volgen de overige vormelingen.

Tenslotte volgt de pastoor en de vormheer. Het chrisma wordt op het altaar geplaatst, het evangelieboek op de lezenaar en de overige attributen op het tafeltje bij het altaar.

 

2.INTREDELIED

Laudato si o mi signore 4x

Om de zon, de maan, de sterren.

Om ’t heelal en al de schepselen,

Om de vissen en de bomen,

en om ’t vuur, de waterstromen.

 

Laudato si o mi signore 4x

Om dit land, om moeder aarde,

die een pracht van bloemen baarde,

die ons voedt met zaad en vruchten,

om de bergen en de luchten.

 

Laudato si o mi signore 4x

Om de vreugde in het leven,

dat wij U eer mogen geven.

en omdat ons alle dingen

U ter ere steeds doen zingen.

Laudato si o mi signore 4x- Laudato si.

 

 

 1. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

 

Allen:        Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen:        En met uw Geest.

 1. KORTE VERWELKOMING VAN DE VORMELINGEN, OUDERS,

PETER EN METER DOOR DE PASTOOR.

 

 1. LIED VOOR DE GEEST

Refrein:

Geest van God, Adem van leven,
Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.

 

Kom, o Geest, kom in ons hart;
Kom, o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar U uit.

 

Kom, o Geest van heiligheid.
Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde, maak ons één:
Wij zien naar U uit.

 

Kom, o Geest, houd ons bijeen.
Geest van vuur, brand in ons hart.
Kom, o Geest en maak ons nieuw:
Wij zien naar U uit.

 

 1. 6. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER

 

Laten we het nu stil maken, zo stil mogelijk

om in die stilte, iets te vertellen aan God.

Bidden noemen we dat.

Wat wil jij op dit moment aan God zeggen?

 

Heer onze God, Gij kent ieder van ons.

Gij roept ons bij onze naam en Gij nodigt ons uit om U te volgen.

Wij bidden U: doe ons ingaan op uw uitnodiging.

Sterk ons met uw heilige Geest

en maak dat Hij het licht is op onze weg, vandaag en altijd.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:         Amen.

 1. WOORDDIENST

 

1.EERSTE SCHRIFTLEZING (Hand.8, 14-17)

De apostelen legden hun de handen op. (door Karolien, catechist)

 

Op een dag brak een hevige vervolging uit tegen de kerk in Jeruzalem. Alle gelovigen sloegen op de vlucht en hielden zich schuil op het platteland. Behalve de apostelen, zij bleven in Jeruzalem.

Maar diegenen die uitgeweken waren naar het platteland, bleven niet bij de pakken zitten. Zij verkondigden overal de blijde boodschap en vele mensen van die provincie geloofden in Jezus Christus.

Toen de apostelen in Jeruzalem dit vernamen, waren ze heel blij en ze stuurden Petrus en Johannes naar hen toe.

Zodra zij daar aangekomen waren, spraken zij een gebed over hen  uit opdat zij de heilige Geest zouden mogen ontvangen. Dit was namelijk nog niemand van die mensen overkomen. Zij waren enkel maar gedoopt in de naam van de Heer Jezus en men had hen nog niet de handen opgelegd.

Toen legden Petrus en Johannes hen de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.

 

Woord van de Heer.

Allen          Wij danken God.

 

2.ANTWOORDLIED  

 

Jesus Christ, you are my life

You are my life, alleluia

Uw woord is een lamp voor mijn voet

Het is een licht op mijn pad.

Jezus zend uw Geest in ons hart

En maak ons tot Uw Lichaam.

 

 1. AANBRENGEN EVANGELIEBOEK Allen staan.

 

Hilde: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen                         en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

 

Allen zingen alleluia (6x)

 

 1. EVANGELIE (Joh. 7,37b-39) Ik ben het levende water.

 

De Heer zij met u.

Allen:        En met uw Geest.

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Allen:        Lof zij U, Christus.

Allen maken vervolgens een kruisje op het voorhoofd, de mond en de borst.

….

Woord van de Heer

Allen:        Wij danken God

 

Allen: zingen alleluia

 

 1. KORTE HOMILETISCHE BOODSCHAP DOOR DE VORMHEER

Allen zitten.

 

III. DOOPBELOFTEN

 

 1. GELOOFSBELIJDENIS EN BELOFTE Allen staan op.

De vormheer richt zich tot de vormelingen die hun geloof belijden.

 

Jongens en meisjes,

toen jullie gedoopt zijn,

werden jullie opgenomen in de wereldwijde gemeenschap

van leerlingen van Jezus.

Vandaag willen we dit bevestigen en nog versterken.

Ik nodig jullie nu uit om plechtig te bevestigen

dat jullie dit willen en dat jullie erin geloven.

 

Geloof je in God, de almachtige Vader, Schepper van      hemel en aarde?

 

Vormelingen:      Ja, ik geloof.

 

Vormheer: Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

geboren uit de Maagd Maria,

die geleden heeft,

gestorven en begraven is,

die uit de dood is opgestaan

en zit aan Gods rechterhand?

 

Vormelingen:      Ja, ik geloof

 

Vormheer: Geloof je ook in de heilige Geest,

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen

de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven?

 

Vormelingen:      Ja, ik geloof

 

Vormheer:  Beloof je daarom heel je leven trouw te blijven aan dit geloof

en je in te zetten voor het evangelie van Jezus Christus?

 

Vormelingen:      Ja, dat beloof ik!

 

 1. BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP

 

Nu richt de vormheer zich tot de ouders en alle aanwezigen.

 

Zusters en broeders, dit is ons geloof,

dit is het geloof van de Kerk.

Ouders, peters en meters, en u allen:

deze vormelingen rekenen op u

om hen in het geloof voor te gaan.

Moge God u daarbij helpen.

 

Allen:                  Amen

 

 1. HANDOPLEGGING EN ZALVING

 

 1. HANDOPLEGGING

Allen blijven staan. Het is nu muisstil.

 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,

door de doop uit water en heilige Geest

hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt

en bevrijd uit de macht van het kwaad.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,

de geest van raad en sterkte,

de geest van vroomheid en liefde,

en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:  Amen.

 

Allen zitten.

 

 1. ZALVING

De vormelingen komen een voor een bij de vormheer samen met hun begeleiders. Dit kunnen de ouders zijn of peter en meter of mensen die een belangrijke rol spelen in het geloofsleven van de vormeling. Ze leggen de hand op de schouder van de vormeling. De vormeling zegt luid zijn voornaam aan de vormheer. Bij de zalving zegt de vormheer: ‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’ De vormeling antwoordt: “AMEN”. Ondertussen kan rustige muziek klinken.

 

 1. DIENST VAN HET GEBED

 

 1. VOORBEDE Achter elke bede zingen we:

Heb steeds vertrouwen in God, in t leven
Heb steeds vertrouwen, God zal je leiden
God zal je leiden, wees jij Zijn liefde
voor alle mensen. Amen

 

Vormheer

Bidden wij nu één van geest en één van hart tot God de Vader:

 

Catechist Bart:

Voor deze jongens en meisjes, die vandaag   gevormd zijn.

Dat zij door deze handoplegging en zalving gesterkt worden

om te getuigen van Jezus’ blijde   boodschap.

Laat ons bidden.

 

Allen:        Heb steeds vertrouwen…

 

Vormeling:  Voor allen die ons voorgaan:

ouders, peters en meters, catechisten en leerkrachten.

Dat zij de kracht ontvangen

om zich blijvend in te zetten voor hun taak.

Laat ons bidden.

 

Allen:        Heb steeds vertrouwen…

 

Vormeling:  Voor alle mensen in heel de wereld.

Om licht en vrede.

Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods Rijk.

Laat ons bidden.

 

Allen:        Heb steeds vertrouwen… 

 

Vormheer: God, luister naar ons gebed.

Open onze ogen en verlicht de weg

naar uw Rijk van goedheid en liefde.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:        Amen.

 

 1. ONZEVADER Allen staan op.

Bidden we nu in verbondenheid met elkaar en met al onze broeders en zusters in het geloof het gebed dat Jezus zelf heeft geleerd aan zijn leerlingen.

Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt,

  uw Naam worde geheiligd

  Uw Rijk kome.

  Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons heden ons dagelijks brood.

  En vergeef ons onze schulden

  zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

  En breng ons niet in beproeving

  maar verlos ons van het kwade.

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,

geef genadig vrede in onze dagen;

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

altijd vrij mogen zijn van zonde

en beveiligd tegen alle angst en onrust,

terwijl uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop:

de komst van onze verlosser, Jezus Christus.

 

Allen:  Want van U is het koninkrijk

   en de kracht en de heerlijkheid

   in eeuwigheid.

 

 1. VERBINDING VAN DE INITIATIESACRAMENTEN

De vormheer verbindt het vormsel met het doopsel en de Eucharistie en nodigt de pas gevormde jongens en meisjes uit als christen uit te groeien tot apostelen van de Blijde Boodschap.

Hij leidt het danklied in.

 

 1. DANKLIED: 2x zingen

U wil ik danken Heer, met heel mijn hart.

         Uw wondere daden wil ik verhalen,

         Uw Naam zal ik bezingen

         U wil ik danken Heer,

         Met heel mijn hart.

         In al wat ik ben o Heer,

         Verblijdt Gij mij, alleluia.

 

 1. SLOTGEBED DOOR DE VORMHEER

 

Goede God,

wij danken U voor de gaven van uw Geest,

voor de liefde die aanstekelijk is als vuur,

voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt,

voor het licht dat ons de weg wijst naar U

en naar onze broeders en zusters.

Wij vragen U: blijf ons nabij, al de dagen van ons leven.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:   Amen.

 

 1. 8. DANKWOORD door de pastoor

 

 1. ZENDING EN ZEGEN DOOR DE VORMHEER Allen staan.

 

De Heer zij met u.

Allen:        En met uw Geest.

 

Zegene ons de almachtige God

Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen:        Amen. 

Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia Alleluia!

Allen:        Wij danken God. Alleluia Alleluia!

 

Terwijl de vormheer terugkeert naar de sacristie kunnen de vormelingen aan hun ouders een bloemetje afgeven

 

Werden gezalfd met Zijn Goede Geest

Vormheer: Jos Daems

 

 

Blauwe groep

 

Afanyi Matthew
De Busser Fonne
De Vry Seth
Marynissen Vinn
Mees Alec
Smits Wout
Van Dooren Wolf
Van Laenen Jente
Vanthienen Ferre
Vangrinsven Angel
Van Keer Alex
Vermeylen Lander
   
 

Paarse groep

 

Aerts Mare
Christiaensen Lore
De Vry Janne
Jacobs Emma
Moons Lenthe
Nuyts Fiene
Rondeaux Laure
Wens Jitse
 

Gele groep

 

Herrijgers Cieske
Kenis Mei-Li
Kennis Louise
Vaernewyck Elise
Van den Heuvel Anne
Van der Schoot Julie
Van Dyck Eva
Van Nuffel Lenthel
   
 

Groene groep

 

Biesmans Thomas
Van  der Schoot Ward
Van der Schoot Sam
Van Staeyen Seppe
Verheyen Ruben
Vermeiren Cas
Weymans Lukas
Woodburn Jayden