vormselviering 2023

Draaiboekje Vormselviering 2023

I. OPENING VAN DE DIENST

1.INTREDEPROCESSIEallen staan op

De vormelingen halen de vormheer af in de sacristie. Ze vormen een processie met vooraan enkele vormelingen die het evangelieboek, het chrisma, de doopkaars, het doopwater en een bloemetje dragen. Dan volgen de overige vormelingen.

Tenslotte volgt de pastoor en de vormheer. Het chrisma wordt op het altaar geplaatst, het evangelieboek op de lezenaar en de overige attributen op het tafeltje bij het altaar.

2.INTREDELIED

Heb jij ook die roep gehoord? Hallo 3x

Doe dan mee en geef je woord. Hallo 3x

God vraagt om bij Hem te komen met je vragen en je dromen.

Vormen wil Hij ons vandaag. Hallo 3x

Heb jij ook hiernaar verlangd? Hallo 3x

Niemand staat nog aan de kant. Hallo 3x

’t Lijkt wel het paradijs op aard, elke mens is heel veel waard.

’t Is de grote droom van God, bravo!

Heb jij van Gods Geest gehoord? Hallo 3x

Jezus heeft Hem ons beloofd. Hallo 3x

Liefde, vreugde, trouw, geduld, daarmee wordt ons hart gevuld.

’t Zijn de vruchten van de Geest. Hallo 3x

Weet jij dat je wordt gezalfd? Hallo 3x

Chrisma olie op je hoofd. Hallo 3x

Ze helpt jou te beloven die vlam nooit te doven.

’t Is het vormselsacrament, bravo!

3. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Allen:        Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen:        En met uw Geest.

4.a KORTE VERWELKOMING: VAN DE VORMELINGEN, OUDERS,

    PETER EN METER EN DE VORMHEER DOOR DE PASTOOR.

4.b OPENINGSWOORD NAMENS DE VORMELINGEN:

In oktober begonnen we aan onze tocht. We zijn op weg gegaan met onze rugzak vol goede wil om te groeien in vriendschap. We hebben deze weg niet alleen gedaan. We hadden elkaar nodig om ons geluk te vinden en te helpen bij verdriet. Dat kunnen wij zoals Jezus deed, vriendschap uitdelen. Vandaag willen we tonen dat we klaar zijn om ons aan te sluiten bij deze gemeenschap om ons steentje bij te dragen. Het is dat extra duwtje in de rug om de juiste weg te gaan. Zeggen “ik ben christen” vraagt immers veel lef.

4.c OPENINGSWOORD DOOR DE VORMHEER

5. LIED VOOR DE GEEST

Refrein:

Geest van God, Adem van leven,
Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.

Kom, o Geest, kom in ons hart;
Kom, o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar U uit.

Kom, o Geest van heiligheid.
Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde, maak ons één:
Wij zien naar U uit.

Kom, o Geest, houd ons bijeen.
Geest van vuur, brand in ons hart.
Kom, o Geest en maak ons nieuw:
Wij zien naar U uit.

6. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER

Laten we het nu stil maken, zo stil mogelijk

om in die stilte, iets te vertellen aan God.

Bidden noemen we dat.

Wat wil jij op dit moment aan God zeggen?

Heer onze God, Gij kent ieder van ons.

Gij roept ons bij onze naam en Gij nodigt ons uit om U te volgen.

Wij bidden U: doe ons ingaan op uw uitnodiging.

Sterk ons met uw heilige Geest

en maak dat Hij het licht is op onze weg, vandaag en altijd.

Door Christus onze Heer.

Allen:         Amen.

II. WOORDDIENST

1.EERSTE SCHRIFTLEZING (Hand.8, 14-17) Lect. IV, 353

De apostelen legden hun de handen op. (door catechist)

Op een dag brak een hevige vervolging uit tegen de kerk in Jeruzalem. Alle gelovigen sloegen op de vlucht en hielden zich schuil op het platteland. Behalve de apostelen, zij bleven in Jeruzalem.

Maar diegenen die uitgeweken waren naar het platteland, bleven niet bij de pakken zitten. Zij verkondigden overal de blijde boodschap en vele mensen van die provincie geloofden in Jezus Christus.

Toen de apostelen in Jeruzalem dit vernamen, waren ze heel blij en ze stuurden Petrus en Johannes naar hen toe.

Zodra zij daar aangekomen waren, spraken zij een gebed over hen  uit opdat zij de heilige Geest zouden mogen ontvangen. Dit was namelijk nog niemand van die mensen overkomen. Zij waren enkel maar gedoopt in de naam van de Heer Jezus en men had hen nog niet de handen opgelegd.

Toen legden Petrus en Johannes hen de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.

Woord van de Heer.

Allen          Wij danken God.

2.ANTWOORDLIED  

Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor.

Een naam die met jou mee zal gaan je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent,

Een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.

Jij bent een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan,

En samen ben je niet alleen zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal, dat uitgeschreven wordt

Al gaandeweg in mensentaal dicht bij de naam van God.

3. AANBRENGEN EVANGELIEBOEK Allen staan.

Hilde: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen                         en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Allen zingen alleluia (6x)

4. EVANGELIE (Mc.1,9-11) (Lect. IV, 348).

 Hij zag de Geest op zich neerdalen.

De Heer zij met u.

Allen:        En met uw Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Allen:        Lof zij U, Christus.

Allen maken vervolgens een kruisje op het voorhoofd, de mond en de borst.

Lezing van het evangelie

Woord van de Heer

Allen:        Wij danken God

Allen: zingen alleluia

5. KORTE HOMILETISCHE BOODSCHAP DOOR DE VORMHEER

Allen zitten.

III. DOOPBELOFTEN

Twee begeleiders nemen licht van de paaskaars om er alle doopkaarsen mee te ontsteken die vooraan staan.

1. GELOOFSBELIJDENIS EN BELOFTE  Allen staan op.

De vormheer richt zich tot de vormelingen die hun geloof belijden.

Jongens en meisjes,

toen jullie gedoopt zijn,

werden jullie opgenomen in de wereldwijde gemeenschap

van leerlingen van Jezus.

Vandaag willen we dit bevestigen en nog versterken.

Ik nodig jullie nu uit om plechtig te bevestigen

dat jullie dit willen en dat jullie erin geloven.

Geloof je in God, de almachtige Vader, Schepper van      hemel en aarde?

Vormelingen:      Ja, ik geloof.

Vormheer: Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

geboren uit de Maagd Maria,

die geleden heeft,

gestorven en begraven is,

die uit de dood is opgestaan

en zit aan Gods rechterhand?

Vormelingen:      Ja, ik geloof

Vormheer: Geloof je ook in de heilige Geest,

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen

de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven?

Vormelingen:      Ja, ik geloof

Vormheer:  Beloof je daarom heel je leven trouw te blijven aan dit geloof

 en je in te zetten voor het evangelie van Jezus Christus?

Vormelingen:      Ja, dat beloof ik!

2. BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP

Nu richt de vormheer zich tot de ouders en alle aanwezigen.

Zusters en broeders, dit is ons geloof,

dit is het geloof van de Kerk.

Ouders, peters en meters, en u allen:

deze vormelingen rekenen op u

om hen in het geloof voor te gaan.

Moge God u daarbij helpen.

Allen:                  Amen

IV. HANDOPLEGGING EN ZALVING

1. HANDOPLEGGING

Allen blijven staan. Het is nu muisstil.

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,

door de doop uit water en heilige Geest

hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt

en bevrijd uit de macht van het kwaad.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,

de geest van raad en sterkte,

de geest van vroomheid en liefde,

en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam.

Door Christus onze Heer.

Allen:  Amen.

Allen zitten.

2. ZALVING

De vormelingen komen een voor een bij de vormheer samen met hun begeleiders. Dit kunnen de ouders zijn of peter en meter of mensen die een belangrijke rol spelen in het geloofsleven van de vormeling. Ze leggen de hand op de schouder van de vormeling. De vormeling zegt luid zijn voornaam aan de vormheer. Bij de zalving zegt de vormheer: ‘[voornaam],Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’ De vormeling antwoordt: “AMEN”. Ondertussen kan rustige muziek klinken.

V. DIENST VAN HET GEBED

1. VOORBEDE  Na elke bede zingen we:

Ubi caritas et amor

Ubi caritas Deus ibi est.

Vormheer

Bidden wij nu één van geest en één van hart tot God de Vader:

Catechist:  Voor deze jongens en meisjes, die vandaag gevormd

zijn. Dat zij door deze handoplegging en zalving gesterkt worden om te getuigen van Jezus’ blijde boodschap.

Laat ons bidden.

Allen:        Ubi caritas

Vormeling: Voor onze ouders, peters en meters, onze begeleiders, de

pastoor en al wie ons tot hiertoe begeleidde, dat zij gestuwd door uw Geest, ons de goede wegen blijven aanwijzen naar echt gelukkig leven.

Laat ons bidden.

Allen:        Ubi caritas

Vormeling:  Voor alle mensen in heel de wereld.

 Om licht en vrede.

 Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods Rijk.

 Laat ons bidden.

Allen:        Ubi caritas

Ouder:        Heer ook wij ervaren soms hoe moeilijk geloven is, en hoe

zwaar de taak is om onze kinderen een christelijke opvoeding te geven. Laten wij, als ouders, onze handen op de schouders van onze kinderen houden om hen steeds steun te geven.

Laat ons bidden.

Allen:        Ubi caritas 

Vormheer:God, luister naar ons gebed.

Open onze ogen en verlicht de weg

naar uw Rijk van goedheid en liefde.

Door Christus onze Heer.

Allen:        Amen.

2. ONZEVADER   Allen staan op.

Bidden we nu in verbondenheid met elkaar en met al onze broeders en zusters in het geloof het gebed dat Jezus zelf heeft geleerd aan zijn leerlingen.

Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt,

  uw Naam worde geheiligd

  Uw Rijk kome.

  Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons heden ons dagelijks brood.

  En vergeef ons onze schulden

  zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

  En breng ons niet in beproeving

  maar verlos ons van het kwade.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,

geef genadig vrede in onze dagen;

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

altijd vrij mogen zijn van zonde

en beveiligd tegen alle angst en onrust,

terwijl uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop:

de komst van onze verlosser, Jezus Christus.

Allen:  Want van U is het koninkrijk

   en de kracht en de heerlijkheid

   in eeuwigheid.

3. VERBINDING VAN DE INITIATIESACRAMENTEN

De vormheer verbindt het vormsel met het doopsel en de Eucharistie en nodigt de pas gevormde jongens en meisjes uit als christen uit te groeien tot apostelen van de Blijde Boodschap.

Hij leidt het danklied in.

4. DANKLIED:

Dankbaar voor de vriendschap, dankbaar voor jouw lieve lach. Dankbaar voor de zon die schijnt, dankbaar voor vandaag.

Blij zijn met zoveel mensen die met ons vieren vandaag.

Blij zijn voor al die wensen, in elk zoeken zit een vraag:

naar de vrede die mag blijven, naar de liefde voor altijd,

naar de vele wondere dingen die bestaan in eeuwigheid.

Refr.

Samen willen wij kiezen, goede vrienden onder een.

Werk met ons aan een betere wereld, lieve mensen, allen één.

Refr.

7. SLOTGEBED DOOR DE VORMHEER

Goede God,

wij danken U voor de gaven van uw Geest,

voor de liefde die aanstekelijk is als vuur,

voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt,

voor het licht dat ons de weg wijst naar U

en naar onze broeders en zusters.

Wij vragen U: blijf ons nabij, al de dagen van ons leven.

Door Christus onze Heer.

Allen:   Amen.

8. DANKWOORD  door de pastoor

9. ZENDING EN ZEGEN DOOR DE VORMHEER  Allen staan. 

De Heer zij met u.

Allen:        En met uw Geest. 

Zegene ons de almachtige God

Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen:        Amen. 

Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia Alleluia!

Allen:        Wij danken God. Alleluia Alleluia!

Terwijl de vormheer terugkeert naar de sacristie kunnen de vormelingen aan hun ouders een bloemetje afgeven

Werden gezalfd met Zijn Goede Geest

Vormheer: vicaris Wim Selderslaghs

Groene groep Ilona en Karen Laure Bogaerts Julie Damen Jade Dierckx Maité Embrechts Cisse Gabriels Charlotte Janssens Yilan Orban Kobe Roosenbroeck Lisa Smits Axelle Van Den Bergh Marie Van den Langenbergh Lente Vanzurpele Renske Verheyden  Gele groep: Katleen D en Katleen L Ties Adams Tuur Campo Loeke De Vry Youna De Zutter Lode Dubelloy Lies Hendrickx Jules Otten Vince Peeraer Josien Peeters Sien Van Dyck Lieke Van Ginneken Fien Van Hecke Arte Willekens  
Rode groep: Karolien L en Sarah Ilyano Asadourian David Blom Jonathan Bols Pieter Haesaert Lander Hermans Michiel Jochums Jai Rao Lukas Van Den Ouweland Alexander Van der Schoot Ian Van der Schoot Elias Van Giel Thijmen Van Hoeck  Paarse groep: Ineke Ven Karolien V Tess Boogaerts Aryona Christiaensen Femke Geyskens Nienke Peeters Marie Somers