vormselviering 2024

I. Opening van de dienst

1.INTREDEPROCESSIE

2.INTREDELIED

O Goede Geest, die om ons is,

Waai, waai alsmaar door!

Je Licht vult onze duisternis:

Waai, waai alsmaar door!

Waai, alsmaar door, waai alsmaar door!

Waai, alsmaar door. God, daar gaan we voor!

Beadem ons met Jezus’ Geest;

Waai, waai, waai ons door.

Het vuur dat onze kou geneest,

Waai, waai alsmaar door!

O Vader, Zoon en Geest tesaam,

Waai, waai alsmaar door!

We willen leven in Jouw naam,

Waai, waai alsmaar door!

3. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Allen: Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen: En met uw Geest.

4.a. KORTE VERWELKOMING VAN DE VORMELINGEN, OUDERS,

    PETER EN METER EN DE VORMHEER DOOR DE PASTOOR

4.b. OPENINGSWOORD NAMENS DE VORMELINGEN

In oktober begonnen we aan onze tocht. We zijn op weg gegaan met onze rugzak vol goede wil om te groeien in vriendschap. We hebben deze weg niet alleen gedaan. We hadden elkaar nodig om Jezus op het spoor te komen. We leren van elkaar hoe we  vriendschap en verdriet moeten delen. Vandaag willen we tonen dat we klaar zijn om ons aan te sluiten bij deze gemeenschap en ons steentje bij te dragen. Dat extra duwtje in de rug om de juiste weg te gaan krijgen we van Gods goede Geest.

Zeggen “ik ben christen” vraagt immers veel lef.

4.c. OPENINGSWOORD DOOR DE VORMHEER

5. LIED VOOR DE GEEST

Refrein:

Geest van God, Adem van leven,
Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.

Kom, o Geest, kom in ons hart;
Kom, o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar U uit.

Kom, o Geest van heiligheid.
Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde, maak ons één:
Wij zien naar U uit.

Kom, o Geest, houd ons bijeen.
Geest van vuur, brand in ons hart.
Kom, o Geest en maak ons nieuw:
Wij zien naar U uit.

6. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER

Laten we het nu stil maken, zo stil mogelijk

om in die stilte, iets te vertellen aan God.

Bidden noemen we dat.

Wat wil jij op dit moment aan God zeggen?

Heer onze God, Gij kent ieder van ons.

Gij roept ons bij onze naam en Gij nodigt ons uit om U te volgen.

Wij bidden U: doe ons ingaan op uw uitnodiging.

Sterk ons met uw heilige Geest

en maak dat Hij het licht is op onze weg, vandaag en altijd.

Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

II.WOORDDIENST

1.EERSTE SCHRIFTLEZING (Hand.8, 1.14-17)

De apostelen legden hun de handen op.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

2. ANTWOORDLIED  

Laat vuur je leven raken.

Zijn Geest kan krachtig maken.

Zijn Geest kan krachtig maken.

Laat vuur je leven raken.

3. AANBRENGEN EVANGELIEBOEK (allen staan)

Vormelingen: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Allen zingen: alleluia (6x)

4. EVANGELIE (Mc.1,9-11)

Hij zag de Geest op zich neerdalen.

De Heer zij met u.

Allen: En met uw Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Allen: Lof zij U, Christus.

Allen maken vervolgens een kruisje op het voorhoofd, de mond en de borst. 5.

Woord van de Heer

Allen: Wij danken God

Allen zingen: alleluia

5. KORTE HOMILETISCHE BOODSCHAP DOOR DE VORMHEER

(allen zitten)

III. DOOPBELOFTEN

Alle doopkaarsen vooraan worden ontstoken.

  1. GELOOFSBELIJDENIS EN BELOFTE (allen staan op)

De vormheer richt zich tot de vormelingen die hun geloof belijden.

Jongens en meisjes,

toen jullie gedoopt zijn,

werden jullie opgenomen in de wereldwijde gemeenschap

van leerlingen van Jezus.

Vandaag willen we dit bevestigen en nog versterken.

Ik nodig jullie nu uit om plechtig te bevestigen

dat jullie dit willen en dat jullie erin geloven.

Geloof je in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en

aarde?

Vormelingen: Ja, ik geloof.

Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

geboren uit de Maagd Maria,

die geleden heeft,

gestorven en begraven is,

die uit de dood is opgestaan

en zit aan Gods rechterhand?

Vormelingen: Ja, ik geloof.

Geloof je ook in de heilige Geest,

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen

de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven?

Vormelingen: Ja, ik geloof.

Beloof je daarom heel je leven trouw te blijven aan dit geloof en je

in te zetten voor het evangelie van Jezus Christus?

Vormelingen: Ja, dat beloof ik!

2. BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP

Nu richt de vormheer zich tot de ouders en alle aanwezigen.

Zusters en broeders, dit is ons geloof,

dit is het geloof van de Kerk.

Ouders, peters en meters, en u allen:

deze vormelingen rekenen op u

om hen in het geloof voor te gaan.

Moge God u daarbij helpen.

Allen: Amen.

IV. HANDOPLEGGING EN ZALVING.

1. HANDOPLEGGING

Allen blijven staan. Het is nu muisstil.

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,

door de doop uit water en heilige Geest

hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt

en bevrijd uit de macht van het kwaad.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,

de geest van raad en sterkte,

de geest van vroomheid en liefde,

en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam.

Door Christus onze Heer.

Allen:  Amen.

(allen zitten)

2. ZALVING

De vormelingen komen een voor een bij de vormheer samen met hun begeleiders. Dit kunnen de ouders zijn of peter en meter of mensen die een belangrijke rol spelen in het geloofsleven van de vormeling. Ze leggen de hand op de schouder van de vormeling.

V. DIENST VAN HET GEBED

1. VOORBEDE  ( Na elke bede zingen we:

Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.’ )

Vormheer: Bidden wij nu één van geest en één van hart tot God de

Vader:

Catechist:  Voor deze jongens en meisjes, die vandaag gevormd

zijn. Dat zij door deze handoplegging en zalving gesterkt worden om te getuigen van Jezus’ blijde boodschap.

Laat ons bidden.

Allen: Ubi caritas…

Vormeling: Voor onze ouders, peters en meters, onze begeleiders, de

pastoor en al wie ons tot hiertoe begeleidde, dat zij gestuwd door uw Geest, ons de goede wegen blijven aanwijzen naar echt gelukkig leven.

Laat ons bidden.

Allen: Ubi caritas…

Vormeling:  Voor alle mensen in heel de wereld.

 Om licht en vrede.

 Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods Rijk.

 Laat ons bidden.

Allen: Ubi caritas…

Ouder:       Heer, ook wij ervaren soms hoe moeilijk geloven is, en hoe

zwaar de taak is om onze kinderen een christelijke opvoeding te geven. Laten wij, als ouders, onze handen op de schouders van onze kinderen houden om hen steeds steun te geven.

Laat ons bidden.

Allen: Ubi caritas

Vormheer:God, luister naar ons gebed.

Open onze ogen en verlicht de weg

naar uw Rijk van goedheid en liefde.

Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

3. ONZE VADER (allen staan op)

Bidden we nu in verbondenheid met elkaar en met al onze broeders en zusters in het geloof het gebed dat Jezus zelf heeft geleerd aan zijn leerlingen.

Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt,

  uw Naam worde geheiligd

  Uw Rijk kome.

  Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons heden ons dagelijks brood.

  En vergeef ons onze schulden

  zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

  En breng ons niet in beproeving

  maar verlos ons van het kwade.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,

geef genadig vrede in onze dagen;

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

altijd vrij mogen zijn van zonde

en beveiligd tegen alle angst en onrust,

terwijl uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop:

de komst van onze verlosser, Jezus Christus.

Allen:  Want van U is het koninkrijk

   en de kracht en de heerlijkheid

   in eeuwigheid.

4.VERBINDING VAN DE INITIATIESACRAMENTEN

De vormheer verbindt het vormsel met het doopsel en de Eucharistie en nodigt de pas gevormde jongens en meisjes uit als christen uit te groeien tot apostelen van de Blijde Boodschap.

5.DANKLIED

Zonder geldbeurs, zonder reistas
zonder schoenen, zonder ballast,
zoek de mensen wens hun vrede
blijf bij hen en breng sjaloom.
(Sjaloom, sjaloom, sjaloom, sjaloom) 2x

Twee en zeventig nieuwe krachten, twee aan twee zo zendt hij hen. Om te spitten en te zaaien, om te oogsten op zijn land.

Eet en drink er wat men aanbiedt, heel de zieken, bid voor hen. Breng sjaloom en zeg de mensen: ’t Rijk van God is heel nabij.

Twee en zeventig komen huiswaarts, blij om Jezus en Zijn macht. Heel verheugd omdat hun namen staan geschreven in Gods hand.

Goede God,

wij danken U voor de gaven van uw Geest,

voor de liefde die aanstekelijk is als vuur,

voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt,

voor het licht dat ons de weg wijst naar U

en naar onze broeders en zusters.

Wij vragen U: blijf ons nabij, al de dagen van ons leven.

Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

6. DANKWOORD door de pastoor

7. ZENDING EN ZEGEN door de vormheer (allen staan)

De Heer zij met u.

Allen: En met uw Geest. 

Zegene ons de almachtige God

Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen: Amen. 

Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia Alleluia!

Allen: Wij danken God. Alleluia Alleluia!

(Terwijl de vormheer terugkeert naar de sacristie, kunnen de vormelingen aan hun ouders een bloemetje afgeven.)

Werden gezalfd met Zijn Goede Geest

Vormheer: vicaris Emmanuel Ikeobi

Blauwe groep;   Elise Pluym Emma Van Hoeck Odette Bernaerts Imke Van der Schoot Axelle Schoofs Alexandra Taranek Emma Kenis Alyssa Desart  Gele groep:   Finne Stuyts Lotte Pauwels Erin Aerts Eline Francken Fabiënne Nas Eloise Ooms Paulien Hens Lyana Weyns Lina Van Looy Billie Van CraenGroene groep:   Matteo De Prins Matthias Dierckx Jayden Filipsek Dario Goolaerts Louis Jacobs Casper Keustermans Millo Paasch Ylano Regnier Vincent Schrijvers Bert Van Den Ouweland Winter Van Dooren Thomas Van Keer Otis Vanthienen Alegandro De Jesus-Thys