vormselviering 2021

Vormselviering 2021

I.OPENING VAN DE DIENST

intredeprocessie: allen staan op

Misdienaars met kandelaars, vormelingen met chrisma en evangelieboek, pastoor en vormheer

  1. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER

 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

 

Allen:        Amen

 

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen:        En met uw Geest.

Korte verwelkoming door de vormheer en lied van de Geest inleiden.

2.LIED VOOR DE HEILIGE GEEST

Geest van God, Adem van leven,

Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.

Kom, o Geest, kom in ons hart;
Kom, o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar U uit.

 

Kom, o Geest van heiligheid.
Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde, maak ons één:
Wij zien naar U uit.

 

Kom, o Geest, houd ons bijeen.
Geest van vuur, brand in ons hart.
Kom, o Geest en maak ons nieuw:
Wij zien naar U uit.

 

Allen gaan zitten

 

          3. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER

 

Laten we het nu stil maken, zo stil mogelijk

om in die stilte, iets te vertellen aan God.

Bidden noemen we dat.

Wat wil jij op dit moment aan God zeggen?

 

Heer onze God, Gij kent ieder van ons.

Gij roept ons bij onze naam en Gij nodigt ons uit om U te volgen.

Wij bidden U: doe ons ingaan op uw uitnodiging.

Sterk ons met uw heilige Geest

en maak dat Hij het licht is op onze weg, vandaag en altijd.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:        Amen.

 II.WOORDDIENST

1.ALLELUIA en EVANGELIEVERS

Allen staan.

De cantor zingt het ‘alleluia’

 

Allen          Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen

                   en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Ondertussen haalt de pastoor met de misdienaars het evangelieboek

2.EVANGELIE (Joh. 20, 19-23)

 

De Heer zij met u.

 

Allen:        En met uw Geest.

 

         Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

 

Allen:        Lof zij U, Christus.

Allen maken vervolgens een kruisje op het voorhoofd, de mond en de borst.

 

       3.KORTE HOMILETISCHE BOODSCHAP DOOR DE VORMHEER

 

Allen zitten.

 

III. DOOPBELOFTEN

1.GELOOFSBELIJDENIS EN BELOFTE

 

Allen staan op. De vormheer richt zich tot de vormelingen die hun geloof belijden.

 

Jongens en meisjes,

toen jullie gedoopt zijn,

werden jullie opgenomen in de wereldwijde gemeenschap

van leerlingen van Jezus.

Vandaag willen we dit bevestigen en nog versterken.

Ik nodig jullie nu uit om plechtig te bevestigen

dat jullie dit willen en dat jullie erin geloven.

 

Geloof je in God, de almachtige Vader, Schepper van      hemel en aarde?

 

Vormelingen:      Ja, ik geloof.

 

Vormheer: Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

geboren uit de Maagd Maria,

die geleden heeft,

gestorven en begraven is,

die uit de dood is opgestaan

en zit aan Gods rechterhand?

 

Vormelingen:      Ja, ik geloof

 

Vormheer: Geloof je ook in de heilige Geest,

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen

de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven?

 

Vormelingen:      Ja, ik geloof

 

Vormheer:  Beloof je daarom heel je leven trouw te blijven aan dit geloof

en je in te zetten voor het evangelie van Jezus Christus?

 

Vormelingen:      Ja, dat beloof ik!

2.BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP

 

Nu richt de vormheer zich tot de ouders en alle aanwezigen.

 

Zusters en broeders, dit is ons geloof,

dit is het geloof van de Kerk.

Ouders, peters en meters, en u allen:

deze vormelingen rekenen op u

om hen in het geloof voor te gaan.

Moge God u daarbij helpen.

 

Allen:                  Amen

     IV.HANDOPLEGGING EN ZALVING

1.HANDOPLEGGING

 

Allen blijven staan. Het is nu muisstil.

 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,

door de doop uit water en heilige Geest

hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt

en bevrijd uit de macht van het kwaad.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,

de geest van raad en sterkte,

de geest van vroomheid en liefde,

en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:  Amen.

 

Allen zitten.

2.ZALVING

 

De vormelingen komen een voor een bij de vormheer samen met hun begeleiders. Dit kunnen de ouders zijn of peter en meter of mensen die een belangrijke rol spelen in het geloofsleven van de vormeling. Dezen leggen de hand op de schouder van de vormeling. De vormeling zegt luid de voornaam aan de vormheer. Bij de zalving zegt de vormheer: ‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’ De vormeling antwoordt: “AMEN”. Ondertussen kan rustige muziek klinken.

 

 

  1. DIENST VAN HET GEBED

 

  1. VOORBEDE

 

Bidden wij nu één van geest en één van hart tot God de Vader:

 

 

Catechist:  Voor deze jongens en meisjes, die vandaag                                         gevormd zijn.

Dat zij door deze handoplegging en zalving

gesterkt worden om te getuigen van Jezus’ blijde    boodschap.

Laat ons bidden.

 

Allen:                  Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

 

Vormeling:  Voor allen die ons voorgaan:

ouders, peters en meters, catechisten en leerkrachten.

Dat zij de kracht ontvangen

om zich blijvend in te zetten voor hun taak.

Laat ons bidden.

 

Allen:                  Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

 

Vormeling:  Voor alle mensen in heel de wereld.

Om licht en vrede.

Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods Rijk.

Laat ons bidden.

 

Allen:                  Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

 

God, luister naar ons gebed.

Open onze ogen en verlicht de weg

naar uw Rijk van goedheid en liefde.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:                  Amen.

3.ONZEVADER

 

Allen staan op.

 

Bidden we nu in verbondenheid met elkaar en met al onze broeders en zusters in het geloof het gebed dat Jezus zelf heeft geleerd aan zijn leerlingen.

 

Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw Naam worde geheiligd

Uw Rijk kome.

Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,

geef genadig vrede in onze dagen;

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

altijd vrij mogen zijn van zonde

en beveiligd tegen alle angst en onrust,

terwijl uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop:

de komst van onze verlosser, Jezus Christus.

Allen:  Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

4.VERBINDING VAN DE INITIATIESACRAMENTEN

De vormheer verbindt het vormsel met het doopsel en de Eucharistie en nodigt de pas gevormde jongens en meisjes uit als christen uit te groeien tot apostelen van de Blijde Boodschap.

Hij leidt het danklied in.

5.DANKLIED: LAUDATO SI zonnelied

         Laudato si o mi signore 4x

 

Om de zon, de maan, de sterren.

Om ’t heelal en al de schepselen,

Om de vissen en de bomen,

en om ’t vuur, de waterstromen.

 

Om dit land, om moeder aarde,

die een pracht van bloemen baarde,

die ons voedt met zaad en vruchten,

om de bergen en de luchten.

Om de vreugde in het leven,

dat wij U eer mogen geven.

en omdat ons alle dingen

U ter ere steeds doen zingen.

6.SLOTGEBED DOOR DE VORMHEER

 

Goede God,

wij danken U voor de gaven van uw Geest,

voor de liefde die aanstekelijk is als vuur,

voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt,

voor het licht dat ons de weg wijst naar U

en naar onze broeders en zusters.

Wij vragen U: blijf ons nabij, al de dagen van ons leven.

Door Christus onze Heer.

 

Allen:        Amen.

7.DANKWOORD

door de pastoor

8.ZENDING EN ZEGEN DOOR DE VORMHEER

 

Allen staan.

 

De Heer zij met u.

 

Allen:        En met uw Geest.

 

Zegene ons de almachtige God

Vader, Zoon en heilige Geest.

 

Allen:        Amen.

 

Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia Alleluia!

 

Allen:        Wij danken God. Alleluia Alleluia!

 

Terwijl de vormheer terugkeert naar de sacristie kunnen de vormelingen aan hun ouders een bloemetje afgeven

 

Gedreven door de Heilige Geest, ontvingen deze jongeren het vormsel van deken Lieven Snyers

 

 

Rode groep

Aerts Kiano
Christiaensen Auréline
Christiaensen Ilyana
Martens Fleur
Mertens Mathis
Van Craen Liam
Vanthienen Milla

 

Gele groep

Brees Torn
Leysen Jarne
Otten Mil
Peeters Kamiel
Remaut Daan
Schrijvers Brent
Storms Rikkert
Van Den Stock Mathis
Weyns Dario
Wuyts Cisse

 

Roze groep

Dubelloy Elle
Herrijgers Jade
Kempenaers Minke
Peeters Mauranne
Van Beeck Nore
Van Den Langenbergh Lore
Van Hoeck Marenthe
Vanzurpele Fleur
Wouters Liene
Blauwe groep

Daems Rune
De Deckers Kato
de Kimpe Amber
Elst Amber
Anthoni Hayleigh
Joosten Alysse
Pauwels Elly
Schellekens Lenne
Willekens-Coppenholle Gwendolyne
Wouters Anna

 

Groene groep

Bols Milan
De Meulder Senne
Depoorter Daan
Mertens Seppe
Moons Lars
Nuyts Lyam
Paasch Mauro
Stuyts Lenn
Van der Schoot Wout
Van der Schoot Wannes