vormselviering 2017

 

Jaarthema: Hallo God… ik luister.

 I. OPENING VAN DE DIENST

 1. INTREDEPROCESSIE EN INTREDELIED

Geest van God, Adem van leven,
Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.

Kom, o Geest, kom in ons hart;
Kom, o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar U uit.

Kom, o Geest van heiligheid.
Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde, maak ons één:
Wij zien naar U uit.

Kom, o Geest, houd ons bijeen.
Geest van vuur, brand in ons hart.
Kom, o Geest en maak ons nieuw:
Wij zien naar U uit.

 

 1. VERWELKOMING

 

Catechist: Van harte welkom aan vicaris Bruno Aerts die in naam van de bisschop 68  jongens en meisjes uit onze gemeenschap wil vormen. Het is een bijzonder gebeuren. Hier en nu mogen wij Gods heilige Geest tastbaar         onder ons ervaren.

 

Vormeling: Welkom aan jullie allen. Het is tof dat jullie erbij willen zijn. Vandaag worden wij gevormd met de hulp van Gods heilige Geest, en zijn blij dat de vormheer ons wil zalven met chrisma.

 

Vormeling: Eens, bij ons doopsel, werd een kaars ontstoken aan de paaskaars. De paaskaars brandt ook vandaag. Zij laat zien dat Jezus zelf hier bij ons is. Hij zal het vlammetje van de doop vandaag nog versterken.

 

 1. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER

 

4.VERGEVINGSMOMENT

Inleiding door de vormheer;

Na elke bede zingen we

Danos un corazon, grande para amar
Danos un corazon, fuerte para luchar

 

Ouder:       Heer, keer ons om tot leven, stem ons af op uw vrede en ontferm U over ons.

 

Vormeling: Christus, leer ons uw wegen kennen, stem ons af op uw vrede en

ontferm U over ons.

 

Vormeling: Heer, beziel ons met uw goede Geest, stem ons af op uw vrede en

ontferm U over ons.

 

 1. LOFLIED

Alleluia, alleluia,
Voor de Vader, de Zoon en de Geest.
Alleluia, alleluia,
Voor de Vader, de Zoon en de Geest.

Loof de Vader, loof uw God
Uw Schepper is Hij
en Zijn hart volgen wij.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Uw Koning is Hij
en Zijn Rijk bouwen wij.

Eer de Vader, eer de Geest.
Uw trooster is Hij
en zijn licht dragen wij.

 

 1. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER

 

Heer onze God, Gij kent ieder van ons. Gij roept ons bij onze naam en Gij nodigt ons uit om U te volgen. Wij bidden U: doe ons ingaan op uw uitnodiging. Sterk ons met uw heilige Geest en maak dat Hij het licht is op onze weg, vandaag en altijd. Door Christus onze Heer.

Allen:        Amen.

 

      II. WOORDDIENST

 1. EERSTE SCHRIFTLEZING

Eerste lezing: bewerking van Galaten 5

In zijn brief aan de Galaten vertelt Paulus ons wat de heilige Geest allemaal kan betekenen voor ons en hoe Hij wegwijzers uitzet die ons leven goed maken. Luister maar even…

Vrienden,

Je bent geroepen om vrije en gelukkige mensen te worden.

Gebruik deze vrijheid echter niet om je eigen zin te doen.

Integendeel, je moet voor elkaar leven, in liefde.

Als je volgens de Geest van Jezus leeft, als je zijn weg wilt gaan,

zul je lief zijn en blij,

zul je goed zijn en geen ruzie maken,

zul je tijd hebben voor de anderen

en vriendelijk voor hen zijn.

Kortom, als je je laat leiden door de Geest van Jezus,

als je zijn weg gaat,

dan zul je niet meer alleen aan jezelf denken,

maar op de eerste plaats aan de anderen.

En je zult trouw blijven, ook als het moeilijk wordt.

Zo spreekt de Heer.

 

 1. ANTWOORDLIED

Uw koninkrijk zal komen,

’t Land waarvan wij dromen;

Waar ’t heerlijk is om wonen,

Dat geloven wij.

Alles wat krom is wordt recht,

Dat heeft Jezus ons zelf gezegd.

Al ben je nog ziek van verdriet,

Vrienden vergeten je niet.

 

Als je om anderen geeft.

Zachtmoedig en vredevol leeft,

Dan ben je voor mensen present;

Weet dat je steeds welkom bent.

 

Groot ben je, als je vergeeft,

Het voorbeeld van Jezus beleeft

En eerlijk, met kracht en oprecht,

Leugens en onrecht bevecht.

 

 1. AANBRENGEN EVANGELIEBOEK:

Allen zingen: ALLELUIA (6x)

 

 1. EVANGELIE(Joh. 20, 19-23) (uit eerbied voor Gods woord staan we op)

Vormheer:     De Heer zal bij u zijn

Allen:        De Heer zal u bewaren

Vormheer:     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Allen:        Lof zij u, Christus!

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Allen zingen: ALLELUIA (6x)

 

 1. HOMILIE DOOR DE VORMHEER

 

III. DOOPBELOFTEN

(per groepje komt een vader/moeder met de doopkaars naar voor en ontsteekt die aan de paaskaars. Alle andere ouders staan op om hun betrokkenheid te tonen.)

Vormeling 1: Jaren geleden waren vader en moeder, peter en meter, erbij toen we gedoopt werden. Wij weten het nog van de foto’s. Vandaag mogen we zelf met die keuze van onze ouders instemmen en “ja” zeggen tegen Jezus.

Vormeling 2: Bij ons doopsel werd de doopkaars aangestoken, teken van licht dat ons zou voorgaan, maar ook teken van het licht dat we voor anderen kunnen zijn.

Vormheer:     Dat licht ontvangen jullie zo dadelijk weer van jullie ouders: het licht dat een vader of moeder van de paaskaars neemt en aan jullie zal doorgeven.

Ouders:    Wij, ouders, zijn fier op onze kinderen, omdat ze vandaag deze stap zetten. Wij verwachten veel van hen. Wij willen hen blijven steunen op hun levensweg, onze hand op hun schouder, in goede en kwade dagen.

(De vormelingen nemen hun doopkaars en staan op. Ze krijgen van de ouder het licht dat wordt doorgegeven. )

 

 1. GELOOFSBELIJDENIS

Vormheer: Geloof je in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde?

 

Vormelingen: Ja, ik geloof. 

 

Vormheer: Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

geboren uit de Maagd Maria,

die geleden heeft, gestorven en begraven is,

die uit de dood is opgestaan

en zit aan Gods rechterhand?

 

Vormelingen: Ja, ik geloof.

 

Vormheer: Geloof je ook in de heilige Geest,

Die Heer is en het leven geeft,

Die vandaag door het sacrament van het vormsel

Jullie met zijn liefde komt bezielen

Zoals eens de apostelen op het pinksterfeest?

 

Vormelingen: Ja, ik geloof.

 

Vormheer: Geloof je in de heilige katholieke kerk,

De gemeenschap van de heiligen,

De vergeving van de zonden,

De verrijzenis van het lichaam

En het eeuwig leven?

 

Vormelingen: Ja ik geloof.

 1. BELOFTE

 Vormheer: Beloof je daarom heel je leven trouw te blijven aan dit geloof

en je in te zetten voor het evangelie van Jezus Christus?

 Vormelingen: Ja, dat beloof ik!

 

 1. BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP

 Vormheer: Zusters en broeders, dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk.

Ouders, peters en meters, en u allen: deze vormelingen rekenen op u om hen in het geloof voor te gaan. Moge God u daarbij helpen.

Allen: Amen

De vormelingen doven hun kaars.

IV.  HANDOPLEGGING EN ZALVING

Allen blijven staan. Omdat dit één van de meest heilige momenten is van de dienst, past het om hier te streven naar stilte en aandacht. De vormelingen leggen hun boekjes weg en richten zich naar de vormheer. De vormheer strekt zijn handen uit over de vormelingen en bidt het vormselgebed. De tekst van dit gebed staat vast:

      1. HANDOPLEGGING

Vormheer: Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, door de doop uit water en heilige Geest hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt en bevrijd uit de macht van het kwaad. Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van vroomheid en liefde, en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam. Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

Iedereen gaat zitten.

 

 1. ZALVING

De vormelingen komen één voor één bij de vormheer, begeleid door de ouders of door peter en meter. Deze leggen de hand op de schouder van de vormeling. De vormeling zegt duidelijk zijn/haar naam aan de vormheer. De vormheer zalft de vormeling met chrisma en zegt daarbij:

‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’

De vormeling antwoordt: “AMEN”.

 

 1. VOORBEDE

Na elke voorbede zingen we:

Ubi caritas et amor

Ubi caritas Deus ibi est.

 

Vormheer:Bidden wij nu één van geest en één van hart tot God de Vader:

 

Catechist: Voor deze jongens en meisjes, die vandaag gevormd zijn. Dat zij door deze handoplegging en zalving gesterkt worden om te getuigen van Jezus’ blijde boodschap. Laat ons bidden.

 

Vormeling: Voor allen die ons voorgaan: ouders, peters en meters, begeleiders in ons leven. Dat zij de kracht ontvangen om zich blijvend in te zetten voor hun taak. Laat ons bidden.

 

Vormeling: Voor alle mensen in heel de wereld. Om licht en vrede. Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods Rijk. Laat ons bidden.

 

Vormheer: God, luister naar al deze gebeden. Open onze ogen en verlicht ons op de weg naar uw Rijk van goedheid en liefde. Door Christus onze Heer.

 

Allen: Amen.

 

      V. TAFELDIENST

 1. AANBRENGEN VAN DE EUCHARISTISCHE GAVEN

Terwijl de tafel wordt klaar gemaakt, gebeurt de omhaling door volwassenen. Ondertussen zingt de kerk het offerandelied.

 

Als je het brood breekt, denk dan aan Mij.
Als je de wijn drinkt, dan ben Ik nabij! (2x)

 

Waar kan ik het paasmaal houden,
maak daar alles maar gereed.
Ik heb veel van u gehouden,
kom aan tafel nu en eet!

 

Ik wil nog met jullie eten,
voor Ik je verlaten moet.

Maar we blijven altijd samen,
als je dit nog verder doet.

 

Neem de beker, deel hem samen,
dank de Vader voor de wijn.
Breek het brood, het is Mijn lichaam,
Ik zal altijd bij u zijn!

 

 

 1. GEBED OVER DE GAVEN DOOR DE VORMHEER

Heer, onze God,

in brood en wijn schenkt Gij Jezus aan ons.

Schenk ons ook zijn Geest,

opdat wij worden zoals Hij,

kinderen van het licht voor altijd.

Door Christus onze Heer.

 

Allen: Amen.

 

 1. EUCHARISTISCH GEBED DOOR DE VORMHEER

Vormheer: De Heer zij met u.

Allen:        En met uw Geest.

Vormheer: Verheft uw hart.

Allen:        Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Vormheer: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Allen:        Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

De vormheer bidt het groot dankgebed.

 

Allen:        Heilig, heilig, heilig de Heer de God der hemelse machten

                   Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

                   Hosanna in den hoge.

                   Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

                   Hosanna in den hoge.

Na de instellingswoorden van het Laatste Avondmaal vervolgt de vormheer:

 

Vormheer: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

 

Allen:        Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Vervolg groot dankgebed.

 

 1. ONZEVADER

We reiken elkaar de hand, over de blokken heen om in verbondenheid te bidden het gebed dat we van Jezus kregen.

 

Allen:       Onze Vader, die in de hemel zijt,

                    uw Naam worde geheiligd.

                   Uw Rijk kome.

                   Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.

                   Geef ons heden ons dagelijks brood.

                   En vergeef ons onze schulden

                   zoals ook wij vergeven

                   aan onze schuldenaren.

                   En breng ons niet in beproeving,

                   maar verlos ons van het kwade.

 

Vormheer: Verlos ons, Heer, van alle kwaad,

geef vrede in onze dagen;

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

vrij mogen zijn van zonde

en beveiligd tegen alle onrust,

hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

 

Allen:        Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid

                   in eeuwigheid. Amen.

 

 1. GEBED OM VREDE

Vormheer: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u. Let niet op onze zonden, maar op ons geloof. Vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.

 

Allen:        Amen.

 

Vormheer: De vrede van de Heer zij altijd met u.

Allen:        En met uw geest.

 

De vormelingen wensen die vrede aan hun ouders en komen dan in kring rond het altaar staan voor de communie.

 

 1. BROODBREKING

Vormheer: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

 

Allen:        Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,

                   maar spreek en ik zal gezond worden.

 

 1. COMMUNIE

De vormelingen ontvangen de communie eerst en gaan meteen terug naar hun plaats. Tijdens de communie is er achtergrondmuziek. Nadien zingt de kerk:

 

Geest van hierboven, Geest van God
Kracht die doet herleven, Geest van God
Levensadem, Geest van God
Geef ons nieuw leven, Geest van God

Geest van waarheid, Geest van God
Geest van leven, stroom doorheen ons hart
Geest van waarheid, Geest van God

Geest van leven, stroom doorheen ons hart

Vuur uit de hemel, Geest van God
Vuur dat ons doet branden, Geest van God
Vuur van liefde, Geest van God
Open onze harten, Geest van God

Licht in het duister, Geest van God
Licht aan ons gegeven, Geest van God
Toon ons uw wegen, Geest van God
Naar eeuwig leven, Geest van God

 

 1. SLOTGEBED DOOR DE VORMHEER

Goede God, wij danken U voor de gaven van uw Geest, voor de liefde die aanstekelijk is als vuur, voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt, voor het licht dat ons de weg wijst naar U en naar onze broeders en zusters. Wij vragen U: blijf ons nabij, al de dagen van ons leven. Door Christus onze Heer.

 

Allen:        Amen.

 

       VI. ZENDING

 1. WOORDEN VAN DANK

 

 1. ZENDING EN ZEGEN DOOR DE VORMHEER

 

 

Gezalfd met Gods goede Geest door vicaris Bruno Aerts

Witte groep

De Schrijver Lander
Denis Luna
Deroy Thomas
Elst Benthe
Elst Lennert
Fens Bo
Helsen Jonas
Van Besouw Kjelle
Gele groep

Coppieters Fien
De Mulder Ella
Fransen Noor
Keysers Sten
Peeters Luna
Van Dijck Yani
Van Giel Dina
Van Hoeck Tibe
Oranje groep

Couwenbergh Marie
De Backer Marie
Maetens Michiel
Mertens Silke
Van Eyck Kobe
Wouters Yannick
Wouters Jelle
Paarse groep

Kapitein Tyas
Kenis Tuur
Mertens Lieke
Nouwkens Luca
Van de Voorde Senne
Van Gestel Kylian
Vanthienen Bo
Groene groep

Adams Vincent
Broen Joost
De Kegel Roxanne
Geens Siebe
Laurijssen Jerco
Maes Rune
Van den Plas Gloria
Van Dinter Pauline
Roze groep

Cooreman Minne
Devisch Sien
Goossens Lore
Peeters Liene
Tuytelaars Marie
Van den Langenbergh Maud
Van Giel Willeke
Wouters Lore
Rode groep

Calders Liza
De Haes Elien
Holemans Silke
Janssens Joke
Mertens Maura
Van de Walle Jolien
Van den Keybus Yana
Licht blauwe groep

Claessens Nathan
Dekkers Rik
Eelen Djurre
Herygers Mathias
Ooms Jarne
Schepers Kane
Van Ginneken Arne
Donkerblauwe groep

Allaerts Tristan
Allaerts Liesl
Anthonis Sil
Bosmans Lien
De Vry Lisa
Heremans Ella
Herrijgers Jelle
Janssens Rune