eerste communie

Waarom? Wie zijn eerste communie doet, wil Jezus een plaats geven in zijn leven. Het mag dus geen losstaand feit of gebeurtenis zijn. Kinderen ervaren thuis, op school en in de parochie dat “zijn eerste communie doen” belangrijk is voor ouders, opvoeders en de parochiegemeenschap. Samen inspireren ouders en kinderen zich aan Jezus’ boodschap. Binnen het gezin ligt de eerste en voornaamste ervaringsruimte waarin ouders de aangewezen personen zijn om hun kind gelovig op te voeden. Het is vooral hun zaak en hun keuze. Om dit gestalte te geven, laten ze hun kind eerst dopen in onze katholieke kerk. De eerste communie is een tweede stap in de gelovige groei van het kind. Een bewuste keuze en opteren voor een actieve betrokkenheid is heel belangrijk voor het kind. Het voelt zich dan gedragen door zijn ouders.

Wanneer? In onze parochie vindt de eerste communie plaats in het tweede leerjaar.

Hoe inschrijven? 

Als parochie nodigen wij u uit op een eerste ouderavond die doorgaat in “de kelder” van het ontmoetingscentrum ‘De Notelaar’, naast de Malmejo (Lierselei 19 ), op woensdag 18 oktober  2017 om 20 uur.

Op deze ouderavond staan we stil bij de betekenis van de eerste communie. We geven de planning in grote lijnen en doen beroep op jullie inzet en medewerking want ook jullie maken deel uit van onze parochiegemeenschap. Daarna kan je vrij inschrijven door onderstaande strook (blauwe tekst) ingevuld af te geven en een kostensom van 15 € te betalen.

 

Beste ouders, jullie zijn van harte welkom. Samen zullen we uw kind helpen in deze voorbereiding.

 

———————————————————————————————————————————

 

Naam en voornaam van communicant: ……………………………………………………………………

 

School:…………………………………………………………………….   Klas:……………………….

 

Naam van de ouder(s)/opvoeders: …………………………………………………………………………

 

Huidig adres:…………………………………………(straat, nr.)…………………………….(gemeente)

 

E-mail adres vader en/of moeder:………………………………………………………………….………

 

Gedoopt in de parochiekerk van Sint-………………………………… te ………………………………..

 

(of gemeente/parochie waar je woonde ten tijde van het doopsel:……………………….………………)

(gegevens vind je mogelijk in trouwboekje of op afschrift geboorte)

(Wie niet in onze R.K.K. gedoopt is, moet zorgen voor een doopakte en nodige gegevens.)

We schrijven ons kind in en vereffenen de som van 15 €.

 

Ik, ouder/opvoeder van ………………………………………. geef wel/geen toelating om beeldmateriaal n.a.v. de eerste communie (en de voorbereiding hieromtrent) te vertonen en ik geef wel/geen toelating om de naam van de communicant in het Parochieblad Kerk en Leven te publiceren.

 

handtekening: …………………………………………….

 

Voorbereiding: De leerkrachten van het tweede leerjaar en de godsdienstleerkracht besteden, volgens het leerplan godsdienst, aandacht aan de symbolen van de eucharistie. De leerlingen brengen een kerkbezoek en deze van de vrije school hebben ook enkele schoolvieringen in de kerk.

De echte catechesevoorbereiding op de eerste communie gebeurt vanuit de parochie waartoe het kind behoort.

Voor meer informatie kan u navraag doen op het parochiesecretariaat.